:آدرس

ایلام،بلوار تعمیرکاری،خیابان فداییان اسلام، جهاد دانشگاهی واحد ایلام،طبقه دوم، خبرگزاری دانشجویان ایران

54641-69313: کدپستی

08412243576: تلفکس

ilam@isna.ir:ایمیل